Get Travalour for free on Google Play

Ho Chi Minh Mausoleum

Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Tomb
Museum

Resting place of Vietnamese Revolutionary leader & President Ho Chi Minh.

Location of Ho Chi Minh Mausoleum