Get Travalour for free on Google Play

Phước Điền Tự - Hang Pagoda

Phường Núi Sam, Thị Xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang, Vietnam

Buddhist Temple
Notable Architecture

Phước Điền Temple is a temple in Châu Đốc, An Giang Province, southwestern Vietnam. It is an official historic monument, proclaimed on July 10, 1980, by the Ministry of Culture and Information of Vietnam. It is one of the notable architecture in this area.

Location of Phước Điền Tự - Hang Pagoda