Get Travalour for free on Google Play

Chùa Thái Lạc

Xã Lạc Hồng,, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, Vietnam

Buddhist Temple

Thai Lac Pagoda is in Lac Hong commune, Van Lam district, Hung Yen province. The pagoda belongs to Tu Phap Pagoda system, worshiping Buddha and Phap Van. The pagoda is famous for its sculptures from the Tran dynasty.

Location of Chùa Thái Lạc